[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سهشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۱۳

[صفحه:] ۶

 

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع- باقی

(قسمت شانزدهم)

«حزب قاعدین» و مسئله «انتظار»

...همانطور که از نظرتان گذشت قاعدین داعیه شدید و غلیظ امام زمانی دارند و عنقریب است که ادعای نیابت هم بکنند، زیرا تاکنون صدها خواب را نقل کردهاند که امام زمان (س) انجمن و سرپرست آنرا مورد تائید قرار دادهاند. و ادعای عقیده به حضرت حجت و وظیفه دفاع از ایشان جزو فعالیتهای محوری انجمن است. تا جائیکه مؤسس و رهبر انجمن خود را «سگ امام زمان» میداند و بقول آن شهید انقلاب، امام زمان سگ نمیخواهد، آدم میخواهد لیکن باید دید که محتوای این نوع برداشت و عقیده به امام زمان و اثرات خارجی و اجتماعی آن چیست؟ که به قول حجتالاسلام خامنهای جز یک برداشت انحرافی و قدیمی و مرتجعانه چیزی نیست. در این گروه اعتقاد به حضرت حجت خلاصه شده است در محبت و ولایت (دوستی) امام عصر و به تبع آن صرفاً بعد عبادی و نماز خواندن برای حضرت. که نطقهای آقای حلبی گواه آن است و به دیگر جبنه اعتقاد به ولیعصر (عج) اگر التفاتی پیدا کنند با دیدی سطحی و فرعی مینگرند و یا اینکه به هیچ وجه وقعی به ابعاد دیگر موضوع مهدویت نمینهند. چنانکه گروهکهای التقاطی نظیر منافقین و ... هم اگر چنین اصلی را پذیرفته بودند به صرف این بود که بلی ما نیز بر این باوریم که سرانجام، جهان توسط دادگری به کمون و حذف طبقات و تبعیض طبقاتی میانجامد» (۱) و تنها چیزی که روی آن اتکاء داشتند همین بعد اقتصادی و طبقاتی قضیه بود، آنهم به شکل انحرافی و برای وانمود کردن یک وجه مشترک با مارکسیسم و از اینرو جنبههای دیگر اعتقاد به امام زمان «س» را نفی میکردند. در حالیکه مساله ضرورت وجود حجت خدا روی زمین مطابق حدیث شریف «لولاالحجة لساختالارض باهلها» - اگر حجت خدا روی زمین نبود (یعنی واسطه فیض الهی) زمین اهل خودش را میبلعید برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، دفع شر فساد و ظلم، و وراثت مستضعفین و تعالی معنوی انسانها و ...همه و همه جنبههای گوناگون این اعتقاد است...

...مشاهده می‎‎شود که ستمکارترین و طاغوتیترین افراد که عضو دستگاه جبار سلطنت بودند، میتوانستند به صورت و لباس معتقدترین افراد به امام زمان (عج) به خدمات کذائی در انجمن بپردازند و یک ساواکی یا مسئول قضائی رژیم پهلوی میتوانست عضو فعال یا مسئول بالا و عالی رتبه انجمن باشد.

... خیر، با توجه به اینکه در صفحات پیش از نگارش مطالب فوق در نشریه انجمن قاعدین بحث به بابیت و بهائیت اختصاص داده شده است و آنطور که از سیاق کلام در این عبارات برمیاید، معلوم میشود که مقصود، اصلاح محیط از جرثومه بهائیت است و براه آوردن گمگشتگان و گمراهانی است که فریب مصلح نماهائی مثل باب و یا مکتبهای مصنوعی مثل بهائیت را خوردهاند در حالیکه امام زمان واقعی کس دیگری است و این است تمام وظیفه یک انسان منتظر، یعنی اگر اصلاحی هم باید در محیط خود بنماید، نه در بعد سیاسی نه در بعد حکومتی و اقتصادی بلکه صرفاً در بعد عقیدتی، آنهم محدود و منحصر به مبارزه با مصلح نماها و کسانیکه فریب آنان (باب و بهائیت) را خوردهاند، پس منظور دیگر سازی هم چنین میشود که «آنها و فریب خوردگان نیز باید عارف به مقام و شکوه ظهور و لزوم انتظار گردند» (۴) دیگر اینکه انسان منتظر بعنوان سومین وظیفه باید فراهم سازی کند. فراهم سازی به تعبیر قاعدین یعنی نیرو و امکانات خود را بالقوه نگهدارد و آماده باشد تا فرمان فرمانده کل قوا، امام عصر صادر شود» نه اینکه با این امکانات و تجهیزات در عصر غیبت با ستمگران و مفسدین ستیز کند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]