[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ناحیه انتظامی اصفهان

[آرم]

اداره تشخیص هویت

[عکس]

شماره ۵۷ /۱۴

تاریخ ۶ فروردین ١٣٧١

آقای منوچهر شهرت روحانی نجف‌آبادی فرزند فتح[الله] دارای شناسنامه شماره  [حذف شده] صادره از  [حذف شده] در این دائره پیشینه کیفری دارد طی نامه ۶۲ /۵۷۵ [تاریخ:] ٢٨ آذر ۶۲ یک دادگاه انقلاب اصفهان باتهام بهائی زندانی بوده است.

اقدام کننده: [امضا]

 

[عکس]

[امضا روی مهر رسمی]

مدیر ادارهء تشخیص هویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]