[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

[تاریخ:] ۲۵ تیر ۱۳۲۴

[شمارۀ:] ۵۴۱۹

 

رونوشت شرح صادره به دادسرای شهرستان کاشان را تلواً ایفاد و اشعار می‌دارد که برای رسیدگی به چگونگی موضوع آران اخیراً استوار یکم خامه[ای] به سمت بازرسی از گردان متبوعه به کاشان آمده و به محلّ عزیمت نموده و به استناد پروندهٴ متشکّله و بازجویی‌هایی که اعمال داشته و هم‌چنین اظهارات [کدخدای] قریهٴ آران که در بازجویی خود اظهار داشته (چنان‌چه سه نفر از قریهٴ آران تبعید شوند، آرامش آن‌جا را برای همیشه بر عهده خواهد گرفت) تبعید سه نفر به اسامی زیر: ۱- علی سلیمی ۲- تقی دانش ۳- سیّد محمود امیری را از قریهٴ آران خواستار گردیده و اضافه نموده است که گذشته از این‌که نام‌بردگان مسبّبین اصلی وقایع اخیر قریهٴ آران و آتش‌زدن باغ علی[اکبر] شارقی، پروندهٴ آن به دادسرا احاله شده است، بوده و همه‌ روزه به عناوین مختلف در صدد اذیّت و آزار بهائیان برآمده و آسایش آنان را مختلّ می‌سازند. با توجّه به شرح بالا متمنّی است مقرّر فرمایند تصمیم عالی را نسبت به گزارش مأمور مزبور به این اداره اعلام دارند که به مقامات متبوعه گزارش [شود].

 

رئیس ژاندارمری کاشان، ستوان ۱ شهرابی

 

رونوشت مطابق اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]