[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۳۳۰۵؛ تاریخ پاک‌نویس: ۱۵/۶، تاریخ ثبت: ۲۱ شهریور۲۲؛ فوری، مستقیم

 

وزارت پست و تلگراف و تلفن

رونوشت گزارش رسیده راجع به وضعیّت رییس پست مسجدسلیمان و رییس پست و تلگراف اهواز به ضمیمه فرستاده می‌شود. دستور فرمایید موضوع را مورد توجّه و تعقیب قرار داده، نتیجه را اطّلاع دهند.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت گزارش واصله به ادارۀ کلّ شهربانی فرستاده می‌شود که از رییس شهربانی محلّ دربارۀ پروندهٴ متشکلّه و راکد گذاردن آن توضیحات لازمه خواسته و نتیجه را اشعار دارند.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران،  ۱۴شهریور ۲۲.

[حاشیهٴ ۲:] از قسمت‌هایی که با خطّ سرخ علامت گذارده شده، رونوشت تهیّه فرمایند. ۱۴ شهریور  ۲۲.

[حاشیهٴ ۳:] تهیّه شد. ۲۱، هراتی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]