[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، استانداری استان دهم؛ شمارۀ: ۱۳۵۸۳؛ تاریخ: ۱۲/۹/۲۹؛ محرمانه؛ پیوست: ۴ برگ

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۴۶۶۱ – ۲۵/۸/۲۹ صادره از ادارۀ انتظامات با اعادهٴ عین تلگراف مورّخهٴ ۲۱/۸/۱۳۲۹ مصطفیٰ اشراقی رونوشت گزارش مورّخ ۴/۹/۳۲۹ آقای معصومی بازرس اعزامی استانداری به پیوست جهت استحضار ایفاد و علاوه می‌نماید که پروندهٴ امر در دادسرای شهرستان اصفهان تحت رسیدگی است.

از طرف استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲۰/۹.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۸۴۹۶، تاریخ: ۲۲/۹/۱۳۲۹ ].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۲۲/۹.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه ضمیمه شد، ۲۳/۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]