[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۵۹۶۱؛ تاریخ پاکنویس: ۱۹/۱، تاریخ ثبت: ۲۰/۱/۲۳

 

وزارت دادگستری

معلوم فرمایند نسبت به تلگراف شمارۀ ۱۲۶ – ۱/۱/۲۳ توفیق، حیرانی، ساجدی و حامدی واصل از دامغان که رونوشت مستقیماً به وزارت دادگستری فرستاده شده است، چه اقدامی به عمل آورده‌اند؟

[امضاء]، ۱۷/۱/۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]