[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ: ۲۵ مرداد ۶۱

شماره: ۷۷۳۹ / ۵

پیوست: دارد

[یادداشت دستنویس]

۷۹۶۰/ ۵

۱ شهریور ۶۱

 

بسمه تعالی

به: مقام معاونت نظارت و پارلمانی

از: اداره کل بهداشت و درمان روستا

 

به پیوست درخواست مورخ ۱۹ مرداد ۶۱ خانم دکتر شعله میثاقی و فتوکپی نامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۴ مرداد ۶۱ دفتر وزارتی در مورد چگونگی انجام طرح مشمولان لایحه آقایان دکتر حکیمی و دکتر حبیبی به پیوست ارسال میگردد.

خواهشمند است در مورد نحوه اجرای دستور موضوع نامه مزبور این اداره کل را ارشاد فرمائید.

حسن مهتدی

سرپرست اداره کل بهداشت و درمان روستا

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ۲۸۱۹ / ۵۰

[تاریخ:] [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بسمه تعالی

تا روز [ناخوانا] کتبی از شورای نگهبان صبر کنید.

[امضا]

۳۱ مهر ۶۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]