[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شورا

تاریخ ۱ خرداد ۵۰

شماره ۳۹۶۹

پیوست: -

واحد:-----

-

آقای محمد [اعتمادی] اصفهانی

با ارسال نسخه دوم لایحه جوابیه شماره ۶۳۶ / د مورخه ۲۸ فروردین ۵۰ وزارت/سازمان آموزش و پرورش خواهشمند است پاسخ خود را تا تاریخ ١ تیر ۵۰ تهیه و به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم فرمانید.

 

رئیس دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

عبدالحسین اسماعیلی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]