[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌ تعالی

[آرم]

شورای عالی قضائی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی ارتش

از-----

به-----

موضوع-----

(تلفن-----)

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

 

بسمه ‌تعالی

گواهی میشود:

کارمند اخراجی اسدالله آگاه زاده کشه فرزند لطف‌الله کلیه بدهی خود را به مبلغ ۱۰۷۲۷۷۴یک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و هفتاد و چهار ریال به دادستانی انقلاب اسلامی ارتش پرداخت نموده و از بابت حقوق و مزایای دریافتی من غیر حق هیچگونه بدهی ندارد.

دادیار شعبه یک تحقیق- ابوطالبی

١٧ شهریور ۶۴

[امضاء روی مهر رسمی]

از ن ۱۴محض اطلاع و ضبط

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]