[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[عکس از پروانه کسب]

شماره پروانه: ۱۴۲

تاریخ صدور: ۲۸ اسفند ۸۰

شماره واحد صنفی: [حذف شده]

 

درجه واحد صنفی-----

 

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

جمهوری اسلامی ایران

لَیس لِلانسان اِلّا ما سَعی

کمیسیون نظارت شهر رفسنجان

اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی

 

[عکس سهیل موهبتی با مهر اتحادیه روی آن]

 

نوع فعالیت: تولیدی خدمات فنی خدماتی توزیعی

[با فونت درشت] پروانه کسب

 

اطلاعات آماری

شماره مسلسل جدید: ۲۳۴۹۶۲۰      قدیم: ۲۰۳۷۱-۲

کد استان: ۱۶

کد شهر: ۶۱۰

 

به آقای سهیل نام خانوادگی: موهبتی نام پدر: محمدعلی شماره شناسنامه: [حذف شده] تاریخ تولد: [حذف شده]  صادره از: [حذف شده]  اجازه داده میشود که طبق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه و برابر موافقت‌نامه شماره ۲۰۲ مورخه: ۱۳ اردیبهشت ۷۶ کمیسیون نظارت در شهر رفسنجان خیابان ----- کوی ----- پلاک ثبتی/آبی ----- واحد صنفی تعمیر لوازم برقی و خانگی در رسته سیم‌پیچی دایر نماید.

[داخل کادر] اعتبار این پروانه کسب از تاریخ صدور به مدت پنج سال می‌باشد.

 

رئیس اتحادیه صنف: علی زرندی

محل امضاء [مهر و امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]