[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ان الله یامرو باالعدل والاحسان

(انصاف و نیکی فرمان خداست)

جمهوری اسلامی ایران

شورای اصناف کرمان

پروانه اشتغال به کسب

[عکس]

بهترین کارها کسب حلال است

شماره۵۶۰۸۰

تاریخ صدور ٢١ شهریور  ۶۰

بهترین پس انداز برای هر کس کارهای خوب و خدماتی است که برای مردم انجام داده است

 

بموجب این پروانه به آقای رحمت الله حکیمیان  فرزند صادق دارای جواز اقامت/شناسنامه [حذف شده] صادره از کرمان اجازه داده میشود با رعایت کلیه مقررات مربوط به اشتغال به کسب در صنف لوازم التحریر یک واحد صنفی بنام----- واقع در خیابان استقلال دایر نماید.

سرپرست شورای اصناف کرمان

احمد هادی

[امضا]

توضیح:

١-مدت اعتبار این پروانه یکسال از تاریخ صدور میباشد و درصورتیکه در موعد مقرر قانونی تمدید

نگردد از درجه اعتبار صاقط میشود.

٢-این پروانه باید در واحد صنفی در معرض دید کلیه مراجعه کنندگان قرار گیرد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]