[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بنام خدا

شیشه سازی مینا

(سهامی خاص)

[آرم]

 

همکاران عزیز موظفند بتمامی موارد زیر پاسخ صحیح بدهند.

نام ----- نام خانوادگی ----- نام پدر-----  شماره شناسنامه ----- تاریخ تولد -----

نشانی

شماره تلفن (که بتوان در مواقع ضروری تماس گرفت)

وضع خدمت وظیفه عمومی:

منقضی سال-----

معافی پزشکی-----

معافی کفالت-----

تابع مذهب: تشیع /فرقه بهائیت----- (در صورتیکه پیرو یکی از ادبان رسمی دیگر هستید توضیح بدهید)

در صورت بهائی بودن  شمار تسجیل----- مکان تسجیل-----ذکر شود.

قبل از اینکه به استخدام این شرکت در آئید در کدام شرکت کار می‌کرده‌اید؟

اگر اخراج شده‌اید یا استعفا کرده‌اید علت را بنویسید

آیا در رژیم شاه فعالیتی داشته‌اید؟

تاریخ تکمیل-----

در صورت بیسواد بودن ذکر نام تکمیل کننده این برگ ضروری است.

امضاء

[آدرس]

پرسشنامه

شیشه سازی مینا

اینجانب----- فرزند-----  شناسنامه شماره ----- صادره از  ----- شماره تسجیل -----

پیرو فرقه بهائیت: هستم-----/ نیستم----- و در آینده با راهنمائی و ارشاد به راه حقیقت را باز یافته و از تبعیت این فرقه دست: بر خواهم داشت----- /بر نخواهم داشت-----.

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]