[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[پرسشنامه‌ای از شرکت شیشه‌سازی مینا برای مشخص کردن کارگران بهائی و حاضر بودن آنها به انکار عقیده خود]

 

پرسشنامه

تاریخ: -----

شیشه‌سازی مینا

 

اینجانب ----- فرزند ----- شناسنامه شماره ----- صادره از ----- شماره تسجیل ----- پیرو فرقه بهائیت هستم ---- / نیستم ----- و در آینده با راهنمائی و ارشاد به راه حقیقت را باز یافته و از تبعیت این فرقه دست بر خواهم داشت ----- / بر نخواهم داشت -----

امضاء -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]