[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فرم پرسشنامه شرکت جنرال تایر و رابر ایران برای مشخص کردن مذهب کارمندان شرکت و سؤالات جداگانه برای بررسی کارمندان بهائی]

 

شرکت جنرال تایر و رابر ایران

بسمه تعالی

 

شماره ردیف: -----

پرسشنامه پرسنلی ویژه

 

همکاران گرامی موظفند بتمامی موارد ذیل پاسخ صحیح بدهند

 

نام -----

نام خانوادگی -----

نام پدر -----

شماره شناسنامه -----

تاریخ تولد -----

تاریخ استخدام -----

وضع تأهل و افراد تحت تکفل: -----

نشانی دقیق محل سکونت: -----

وضع خدمت وظیفه عمومی:

منقضی سال -----

معافی پزشکی -----

معافی کفالت -----

مازاد بر احتیاج -----

غیره -----

تابع مذاهب:

۱ – اسلام -----

۲ – مسیحی -----

۳ – کلیمی -----

۴ – زرتشتی -----

یا

فرقه بهائیت -----

در صورت بهائی بودن شماره تسجیل ----- مکان تسجیل ----- دقیقاً ذکر شود.

قبل از اینکه به استخدام شرکت درآئید کجا و چه کار میکردید ----- و -----

علل ترک کار قبلی:

اخراج شده‌اید ----- استعفاء ----- دلخواه ----- دلیل روشن -----

 

در صورت بیسواد بودن ذکر نام و نام فامیل تکمیل کننده این برگ الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]