[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

تاریخ ١٢ تیر۱۳۵۹

شماره ۴۵۵۵/  ١٢٣٢

پیوست-----

 

بسمه تعالی

نظر باینکه از سوی آقایان آیات عظام ربانی شیرازی، دستغیب و محلاتی پرداخت پول بیت‌المال به بهائیان حرام اعلام شده و کسانیکه از این دستور سرباز زنند خاطی محسوب میشوند، لذا کلیه مسئولین شرکتهای تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظفند در صورت شناسائی چنین افرادی بین کارکنان بلافاصله وضع استخدامی ایشان را بحالت تعلیق درآورده و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون پاکسازی مستقر در سازمان گسترش و نوسازی، به تهران ارسال نمایند.

معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت عامل

حسن صدر

[امضا]

۱۴ تیر ۵۹

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

نقل از روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ٩ تیر ۵۹ و مستنداً به ماده ۲۴۰ قانون استخدام کشوری.

کارگزینی- جهت مراجعه به پروژه‌های پرسنلی و پیگیری تا شناسائی احتمالی اینگونه افراد

 [امضا]

[آرم]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]