[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

قوه قضائیه

[آرم]

شماره [؟] /۲۲۴۴/ ۱۷

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۷۹

پیوست

 

قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران

شعبه دوم

 

سلام علیکم

 

عطف به شماره ۶۳ /۲ /۲۹ ۳۴۷ /- ۳۳/۳۴ مورخه ۱۵ فروردین ۷۹ به پیوست تعداد ۴۲ برگ تصویر حواله واریزی به مبلغ ۹۴۱۴۷۵۱ ریال بابت بدهی طراز الله حکیمان فرزند صادق جهت هرگونه اقدام ارسال میگردد.

 

دستور فرمائید در صورت تأئید مبلغ فوق مراتب اعلام تا اوراق حاصله از انجام نیابت اعاده شود

یوسفی

[مهر رسمی]

قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی

 

زاهدان ۱۳ اردیبهشت ۷۹

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]