[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رأی غیابی: کارفرما شرکت سهامی امناء وابسته به بنیاد مستضعفین مکلف است باستناد ماده ۳۳ قانون کار مبلغ /۴۰۵۰۰۰ ریال و بابت حق مسکن و خواربار فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مبلغ /۴۶۰۰ ریال و بابت مرخصی باستناد ماده ۱۵ قانون کار مبلغ/ ۳۲۴۰۰ ریال جمعاً مبلغ / ۴۴۲۸۰۰ ریال چهار صد و چهل و دو هزار و هشتصد ریال در وجه شاکی آقای هوشنگ اقدسی اصل پرداخت نماید. بدیهی است شاکی پس از دریافت مبالغ فوق هیچگونه حقی نسبت به اجرای موارد بالا به کارفرما نخواهد داشت. ح

نماینده اداره کار تهران

[امضا]

[مهر رسمی]

وزارت کار و امور اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل کار و امور اجتماعی تهران

 

شاکی: [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]