[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ اوّل؛ شمارۀ: ۲۹۰۴/۲۲۷۵/۱؛ تاریخ: ۱۱/۳/۲۳؛ محرمانه، فوری

 

وزارت کشور

تعقیب شمارۀ ۱۹۴۱/۱۷۱۴ – ۱۹/۲/۲۳ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی قم، پروندهٴ رحمتیان و میثاقیان به دادسرای قم ارسال، لیکن مجدّداً از طرف جمعیّت طرف‌داران دین که منشأ و مبدأ آنان روحانیّون و وعّاظ و اشخاص دیگر می‌باشند، اوراقی در قم منتشر که بهائی‌ها را از قم خارج نمایند. رونوشت یک برگ بیانیّه به ضمیمه تقدیم، متمنّی است مقرّر فرمایند از تصمیم متّخذه این اداره را مستحضر سازند.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۶۵، تاریخ: ۱۲/۳/۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای عاملی .

[حاشیهٴ ۳:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۴:] سیاسی.

[حاشیهٴ ۵:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۱۹۱؟، تاریخ: ۲۸/۳/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۶:] جواب دهید در این باب قریباً دستور کافی داده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]