[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان محلّات؛ شمارۀ: ۱۶۷۵؛ تاریخ: ۲۹/۶/۱۳۲۹

 

استانداری تهران

محترماً عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۴۳۱ – ۱۲/۵/۲۹ موضوع اختلافات حاصله بین مسلمین و بهائیان مقیم نراق به طوری‌که از پروندهٴ امر استنباط می‌گردد، مدّتی است این جریان ادامه داشته و مکاتبات زیادی روی موضوع شده، نتیجه مثبتی اتّخاذ نگردید تا این‌که در تاریخ ۲۶/۶/۲۹ به نراق عزیمت و پس از زحمات زیادی و نصایح لازم با تدابیری موفّق شد که عموماً با هم متّحد شده و دست از تحریکات و نفاق با یکدیگر برداشته، مشغول کسب و کار خود شوند و ایادی محرّکین را از تشبّثات کوتاه نموده، عموماً قول دادند که در آتیه با یکدیگر صمیمی و متّحد گردند[۱]. بنابراین فعلاً اختلاف نظری بین دو دستهٴ مزبور وجود ندارد.

فرماندار شهرستان محلّات، [امضاء]

 

 [حاشیه:] [ مهر: ورود به دفتر فرمانداری تهران، شمارۀ: ۴۶۳۰، تاریخ: ۳/۷/۱۳۲۹ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: گردیدند.