[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت فرهنگ

[شماره: ناخوانا]،

تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۲۷

ضمیمه:-----

 

ریاست دفتر نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۱۹۰۷ – ۲۶ اسفند ۲۶ که راجع به جواب تلگرام مورّخ ۱۹ بهمن ۲۶ به آقای خلیل ثابت آباده‌ای در موضوع اخراج فرزندش از دانش‌سرای پسران اصفهان مرقوم فرموده‌اند، زحمت می‌دهد طبق گزارش ادارۀ فرهنگ اصفهان، فرزند نام‌برده به واسطهٴ عدم رعایت انتظام آموزشگاه از دانش‌سرای پسران آن حوزه اخراج شده است. مراتب به همین نحو در پاسخ نامه‌های مکرّر وی که به این وزارت نوشته، اشعار شده است.

از طرف وزیر فرهنگ، دکتر مهران، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۵۴۰، تاریخ: ۲۵ فروردین ۲۷].

[حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، ۲۵ فروردین ۲۷.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۲۶ فروردین ۲۷.

[حاشیهٴ ۴:] آقای فخرایی، ۲۸ فروردین ۲۷.

[حاشیهٴ ۵:] پاسخ مستقیم داده شده است، بایگانی شود. ۲۹ فروردین ۲۷.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]