[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دفتر امام خمینی

 

 تاریخ: ۲۶ فروردین ۵۸

شماره: ۴۲۶

 

حضور مبارک آقای کرامت الله تشکر

نامه شما رسید و از مضمون آن اطلاع حاصل شد البته تمام افراد در این مملکت از جهت حقوق مساوی هستند و شما میتوانید شکایت خود را بدادگاههای اسلامی ارجاع دهید تا رسیدگی گردد.

[مهر رسمی]

با تقدیم احترام

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ضبط شود

۸ دیماه ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]