[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از مرآ بیرجند رکن ۱ پرسنل

به. آقای رحمت میرکاظمی

 

شماره ۳۲/ ۳ –.۷۰۱ / ۲۷. م

تاریخ ۲۶ اسفند ۵۹

 

بازگشت به گزارش مورخه ۱۶ اسفند ۱۳۵۹

اخراج شما به علت داشتن مسلک بهائی از طریق وزارت دفاع و نیروی زمینی انجام شده و مرکز آموزش هیچ‌گونه اقدامی نمی‌تواند به عمل آورد لذا در این مورد با وزارت دفاع و نزاجا مکاتبه نمائید. % ج

فرمانده مرکز آموزش ۴ بیرجند سرهنگ ستاد نیکنام

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]