[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دارایی، قسمت مالی؛ شمارۀ: ۱۸/۱۶۴؛ مورّخ ۷/۵/۲۳؛ آیین نامهٴ عمومی

 

به قرار گزارش‌های واصله و اطّلاعاتی که به وزارت دارایی رسیده، چندی است بعضی از کارمندان به جای انجام وظایف خود که بیش از هر موقع، مخصوصاً در این موقع سخت برای کشور حایز اهمّیّت است، وقت خود را مصروف تبلیغات سیاسی یا مذهبی می‌نمایند. در صورتی که توجّه دارند که اوقات اداری باید منحصراً صرف انجام وظایف محوّله بشود که کارها سریع‌تر و به وجه احسن انجام‌پذیر گردد، نه این‌که وقت اداری را به منظورهای مذکور تلف نمایند و حتّیٰ در استخدام و انفصال کارمندان تبعیضاتی از نظر سیاسی و مذهبی قائل شوند! کارمندان وزارت دارایی و قسمت‌های وابسته در هر رتبه و مقامی که باشند، از لحاظ نظریّات سیاسی و عقاید مذهبی در نظر اوّلیاء این وزارت‌خانه مادام که چنین نظریّاتی مخالف حقوق و قانون اساسی و دیگر قوانین این کشور محسوب نشود، یکسانند و برای این‌که در آتیه نظایر این‌گونه اعمال نظرهایی که بدان اشاره رفت، احساس نشود، مقرّر می‌گردد:

  1. مدیران کلّ و رؤسای ادارات مستقلّ و همچنین رؤسای ادارات و دوایر تابعهٴ وزارت دارایی یا وابسته به آن، مکلّفند شخصاً در طرز انجام کار و گفتار و فعّالیّت‌های کارمندان متبوع خود در موقع خدمت مراقبت نمایند که نظریّات سیاسی و مذهبی به نحوی که در فوق بدان اشاره شده، اعمال نگردد و مخصوصاً متوجّه باشند که این‌گونه نظریّات نباید به هیچ صورتی در استخدام یا انفصال کارمند و طرز تقسیم کار اعمال شود.
  2. نسبت به متخلّف در هر رتبه و مقامی که باشد، موافق مادّهٴ ۸ قانون استخدام کشوری که عیناً نقل می‌شود، رفتار خواهد شد.

مادّهٴ ۸  قانون استخدام کشوری :

مادّهٴ ۸ – مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرّره، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را اطاعت نمایند. اعمال نظریّات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضدّ مذهب رسمی مملکت و یا علیه[۱] حکومت ملّی، به کلّی ممنوع و موجب انفصال است.

وزیر دارایی

رییس کلّ دارایی

رونوشت برای اجرا به ...........[۲] ابلاغ می‌شود.

رییس ادارۀ مراسلات و بایگانی کلّ

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]، [ مهر: وزارت دارایی، ادارۀ مراسلات و بایگانی، دفتر ....[۳] محرمانه ]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.

٢- در نسخهٴ اصل نقطه‌چین گذاشته شده است.

٣- چند کلمه ناخوانا.