[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرۀ محرمانه؛ شمارۀ: ۳۰۸۷/۲۶۵۱/۱؛ تاریخ: ۲۳خرداد ۱۳۲۴

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۷۹۹/۱۷۶۲ – ۳۱اردیبهشت ۱۳۲۴ راجع به بروز اغتشاش بین مسلمانان و بهائی‌ها در زابل محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی زاهدان به استناد گزارش فرمانده پادگان زاهدان شرحی به شهربانی نوشته و مخصوصاً اظهار نظر نموده است که برای حفظ انتظامات لازم است شهربانی محلّ دست‌های اطرافیان مجتهدین را کوتاه نماید تا از این نوع وقایع جلوگیری شده و مخصوصاً آقایان صحرا نورد،  سراوانی‌نامان از آن منطقه خارج شوند. شهربانی زاهدان برای کشف حقیقت امر یک نفر مأمور بازرسی به زابل اعزام داشته است که در اطراف قضیّه به طور غیر محسوس رسیدگی و نتیجه را گزارش دهد. پس از وصول گزارش شهربانی نتیجه به عرض خواهد رسید.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ ضرّابی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۱/۱۹۲۵۷، تاریخ: ۲۶خرداد ۱۳۲۴ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۲۶خرداد ۱۳۲۴.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۲۴۹۷ – ۲۷خرداد ۱۳۲۴.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه ۳۰خرداد

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]