نوشتن شعار توهین آمیز بر روی دیوار ساختمانهای مسکونی که بهائیان و غیر بهائیان در آنها ساکن هستند.