نوشته گرافیتی روی دیوار خانه سید علی‌محمد باب: "بهائیان ارتشی مزدوران امریکائی اخراج باید گردد"