نوشته گرافیتی روی دیوار خانه سید علی‌محمد باب: "مزدوران بهائی از ایران اخراج باید گردد"