[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ٢٥٠٦

برنامه حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست

 

 تاریخ ٢  مهر  ٢٥٣٨

شماره ١٣٨١ / ک

 

آقای نصرت‌الله اله وردی

کمک مددکار عضو واحد حمایت گرگان

 پیرو اخطاريه شماره ٩٢٧٨ / ح [تاریخ:] ٣ مرداد ١٣٥٨ با توجه بنامه مورخ ١٢ شهریور  ١٣٥٨ خودتان چون شایعه بهائی بودن شما حقیقت دارد، علیهذا باستناد قسمت اول بند ث ماده ١٤ قانون استخدام کشوری از تاریخ ١ مهر ١٣٥٨ بخدمت شما خاتمه داده میشود و سمت حقوقی در تشکیلات امور اجتماعی و برنامه حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ندارید./ ن

ابوالفضل اجاره‌دار

سرپرست تشکیلات امور اجتماعی

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ٢١٧

تاریخ ٧ مهر ١٣٥٨

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]