[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خراسان مشهد

[تاریخ:] ۳ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۶۹۹

 

در مصاحبه مطبوعاتی آقای دنیس رایت مستشار سفارت اظهار داشت قبل از ملی شدن نفت ۲ هزار نفر از کارمندان خارجی مشغول کار بوده و حالا به صد نفر تقلیل یافته است.

ما بایران آمدهایم و به آینده مینگریم نه بگذشته، انگلستان مایل است همیشه یک ایران مستقل و نیرومند و سعادتمند به بیند، ما بهیچوجه نمیخواهیم در امور ایران چه داخلی و چه خارجی دخالت کنیم و صحیح نیست که آقایان باور کنند که ما يك دولت را بر علیه دولت دیگر و یا شخصی را عليه شخص دیگر تحریک میکنیم ما با هر دولتی که برگزیده ملت و شاهنشاه ایران باشد روابط صمیمانه خواهیم داشت و در مورد امور خارجی بهیچوجه منالوجوه ایران را تحت فشار نمیگذاریم، ما دوستی ایران را میخواهیم. اما یکدوستی متقابل.

همیشه آرزو دارند که روابط حسنهای بین دو ملت برقرار باشد و همانطور که خودشان گفتند انشاءالله انگلستان ایرانرا کشوری مستقل و قوی و آزاد میداند و راجع بمذاهب هم ایران بمذاهب رسمی دنیا احترام میگذارده

آقای رایت مستشار سفارت جواب داد، آنچه مورد نظر امریکا و انگلستان است عدم دخالت در امور مربوط به ایران است هرچه ملت و دولت ایران تصمیم بگیرند مورد قبول ما هم هست و برای همین منظور توضيح قبلی را دادیم زیرا شایع است که موضوع بهائیها اختلاف نظر بین آمریکا و انگلستان است، در صورتیکه ما در اینمورد هیچ نظری نداریم

ما بين ملل ممالک مشتركالمنافع خودمان انواع و اقسام مذاهب را داریم و تمام هم تا آنجائی که اعمالشان مخالف منافع اجتماع نمیباشد آزادی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]