[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ – پنجم رجب ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۰۱

 

متن کامل مصاحبه‌های امام در کیهان

مصاحبه تلویزیون سوئیس با «امام»

 

اقلیت‌های مذهبی برادران ایرانی ما هستند

(بتاریخ دوشنبه ۸ ژانویه ۱۹۷۹ در حومه پاریس - ۱۸ دی ۱۳۵۷)

...

س - سیاست (نظر) کلی شما راجع به اقلیت‌های مذهبی در آينده چیست؟

ج - اقلیت‌های مذهبی در آينده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند، آنان هم از شاه و دار و دسته‌اش به تنگ آمده‌اند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]