[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نمونه سؤالاتی که در بازجوئی از یکی از بهائیان پرسیده شده است]

 

سال ۶۳ ١٣

نمونه سؤالات:

۱-مشخصات فردی، خانوادگی و شغلی

۲-آیا تاکنون عضو محفل بوده‌اید؟

۳-شما بهائی‌ها که با خواهر و مادر خود ازدواج می‌کنید این را مذهب میگویند؟ (شفاهی)

۴-بهائی‌ها ختنه که نمی‌کنند این را که انکار نمی‌کنند.

۵-این را قبول نداری کشف حجاب را که طاهره‌تان کرد.

۶-حقوق زن و مرد از نظر احکام شما باید مساوی باشد اگر یک مرد سوپور بود زن هم باید باشد؟

۷-آیا خودتان بهائی شدید یا بهائی زاده هستید؟

۸-در چه سنی تسجیل شده‌اید و در کجا؟

۹-خانمتان بهائی هستند؟

۱۰-پسر بزرگتان تسجیل شد؟

۱۱-چرا مگر نباید در ۱۶ سالگی تسجیل شوند؟

۱۲-از زمان تسجیل تاکنون هرگونه فعالیتی در تشکیلات بهائی داشتید بنویسد

۱۳--در چه سال‌هایی عضو محفل بودید؟

۱۴-اسامی اعضاء محفل [اسم محل] را بنویسید

۱۵-رئیس محفل که بود؟

۱۶-معاون که بود؟

۱۷-منشی محفل که بود؟

۱۸-مسئول تسجیل چه کسی بود؟

۱۹-مسئول ازدواج چه کسی بود؟

۲۰-چه کسی مراسم عقد ازدواج را انجام می‌داد؟

۲۱-آیا از وقتی‌که محفل تعطیل شد ازدواج انجام گرفت یا می‌گیرد؟

۲۲-پس حالا مسئول عقد ازدواج چه کسی هست؟

۲۳-آیا هر کس بخواهد ازدواج کند حتماً بایستی تسجیل باشد؟

۲۴-شما با افراد غیر بهائی هم می‌توانید ازدواج بکنید

۲۵-آیا ازدواج حق هر انسان هست؟

۲۶-اگر یک نفر تسجیل نباشد و بخواهد مثلاً ۱۷ یا ۱۸ سالگی ازدواج کند باید صبر کند؟

۲۷-شما غسل هم دارید؟

۲۸-خانم‌هایتان زمان عادت ماهانه و شما بعد از (که قلم از ذکرش عاجز است) چطور غسل می‌کنید؟

۲۹-چند تا لجنه داشتید که فعال بودند وظایفشان را بنویسید

۳۰-تاکنون چقدر پول جمع کردید و به چه کسانی دادید؟

۳۱-اگر کسی نیازی داشت چگونه نیازش را برطرف می‌کردید؟

۳۲-چه کسانی از محفل حقوق گرفتند؟

۳۳-شما از محفل چقدر حقوق میگرفتی؟

۳۴-آیا به اسرائیل مسافرت کردید؟

۳۵-نحوه انتخاب اعضاء محفل را بنویسد.

۳۶-وظائف محفل چیست

۳۷-اعضاء لجنه زیر نظر کی اداره می‌شوند و نحوه انتخاب آنها چگونه است؟

۳۸-لجنه چه کارهایی را بعهده دارد؟

۳۹-اگر محفل محل مشکلی داشت که خودش نتوانست حل کند با کجا در میان می‌گذارد؟

۴۰-آیا مقام بالاتری ندارند که کسب تکلیف کنند؟

۴۱-محفل ملی تابع چه مقامی است؟

۴۲-بیت‌العدل در کجاست؟

۴۳-اعضاء محفل ملی و بیت‌العدل را چه کسانی انتخاب می‌کنید؟

۴۴-آیا هرگونه دستوری که از بیت‌العدل برسد باید اطاعت شود؟

۴۵-اگر بیت‌العدل در شرایط فعلی که تشکیلات در ایران تعطیل هستند به شما دستور دهد

۴۶-هرگونه همکاری با آن داشته باشید اطاعت می‌کنید؟

۴۷-همین سؤال را از یکی از رده‌های خیلی بالا کردیم جواب داد باکمال میل اما شما این‌طور میگویید

۴۸-آیا شما مساعد هم هستید؟

۴۹-مساعدین [اسم محل] چه کسانی هستند؟

۵۰-مگر میشود منشی محفل مساعدین را نشناسد؟

۵۱-وظائفشان چیست؟ (مساعدین)

۵۲-عصبه چیست؟

۵۳-آیا هیچیک از اعضاء محفلتان در سال جاری یا قبلاً دستگیر شده‌اند؟

۵۴-اگر شماها حکومت را در دست بگیرید نسبت بما چه رفتاری خواهید داشت؟

۵۵-اگر یک روز همه یا اکثریت بهائی باشند چی؟

۵۶-هدف مذهب بهائی چیست نام ببرید.

۵۷-در [اسم محل] و یا اطراف بهائی‌های سرمایه‌داری دارید چطور پول ندارید؟

۵۸-آیا خودتان بهائی شدید؟

۵۹-در چند سالگی و در کجا تسجیل شدید؟

۶۰-چند سال باین شغل ---- اشتغال دارید؟

۶۱-چرا پاکسازی شدید؟

۶۲-فعالیت خود را از زمان تسجیل تاکنون در تشکیلات بهائی بنویسد

۶۳-در چه سال‌هایی عضو محفل بودید؟

۶۴-سمت شما در تشکیلات بهائی چه بود؟

۶۵-اعضاء محفلتان را نام ببرید.

۶۶-رئیس محفل کی بود؟

۶۷-به کدام کشورهای خارج مسافرت نمودید؟

۶۸-اعضاء محفل ملی را نام ببرید.

۶۹-نام منشی محفل ملی چیست؟

۷۰-ارتباط بچه شکل انجام می‌گرفت؟

۷۱-نام پیکتان را بنویسد.

۷۲-آدرسشان کجاست؟

۷۳-چگونه با شما ارتباط داشت؟

۷۴-همیشه با شما تماس داشت یا با کس دیگر هم ارتباط داشت؟

۷۵-چند تا نامه و در چه مورد به محفل ملی نوشتید؟

۷۶-ارتباط شما با بیت‌العدل اسرائیلی بچه صورت بود؟

۷۷-در [اسم محل] برای چه دستگیر شدید

۷۸-بهائیهای [اسم محل] هر کس را میشناسید نام ببرید.

۷۹-پس از تعطیل شدن محفل آیا ازدواج هم صورت میگرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]