[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ١ آذر ۶۷

شماره ١٩٢٢ / ۴ - ۴۷

 

[آرم]

نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران

در سازمان ملل متحد

بسمه تعالی

جناب آقای مهربان ثابت

نامه مورخ چهاردهم نوامبر ١٩٨٨ (مطابق ٢٣ آبان ماه) جنابعالی دریافت گردید. همانطوریکه قبلاً هم به شما تذکر داده شده است این نمایندگی فقط در امور مربوط به سازمان ملل در این کشور مشغول بکار است. از طرفی این نمایندگی و دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران فقط وظیفه دارند پیام و نامه‌های دریافتی را به مقصد ارسال دارند و هرگز در امور قضاوت و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران حق دخالت ندارند لذا پاسخ دریافتی از مقامات قضائی جهت شما از طرف این نمایندگی و دفتر حفاظت ارسال شده است و برای دادخواهی همانند همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی میتوانید عمل نمائید. یکبار دیگر متذکر میگردد حقوق افراد در دادگاههای ج.ا.ا. بررسی میگردد و این نمایندگی در اینمورد حق دخالت ندارد.

والسلام

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نیویورک

[مهر رسمی]

نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]