[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۳۲۶۷؛ تاریخ پاک‌نویس: ۱۵  مرداد  ، تاریخ ثبت: ۱۹ مرداد ۲۵؛ فوری است

 

وزارت کشور

رونوشت نامهٴ شمارۀ ۲۸۶۳ محفل بهائیان ایران پیوست رونوشت ضمایم آن، مربوط به تفصیل وقایعی که در زاهدان و بیرجند و بروجن اصفهان رخ داده است، تلواً ارسال می‌گردد. دستور فرمایند موضوع را دقیقاً رسیدگی نموده، البتّه چنان‌چه اشخاص از طرفین مرتکب عملیّات بی‌رویّه و خلاف قانون شده باشند، فوراً مورد تعقیب قرار داده، نتیجهٴ اقدام را نیز گزارش دهند.

نخست وزیر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]