[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۲۳۹۹؛ تاریخ: پاک‌نویس:۳۰/۶، تاریخ ثبت: ۳/۷/۲۳

 

آقای پروین گنابادی، نمایندهٴ محترم مجلس شورای ملّی

عطف به نامهٴ مورّخ ۲۴/۶/۲۳ به وزارت کشور دستور داده شد در اطراف مطالبی که اشاره فرموده‌اید، دقیقاً رسیدگی و تحقیق نموده و از هر گونه پیش‌آمدی که مخلّ نظم عمومی باشد، جدّاً جلوگیری نمایند.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] [امضاء]، ۲۹/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] تهیّه شد، ۳/۷/۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]