[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۲۹

شمارۀ: ۴ / ۲۲۶۳

 

محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۱۹۹۵ / م / ۱۷۱۶۴ / ن – ۲ اسفند ۱۳۲۸ راجع به قتل دکتر برجیس و تظاهرات و تشبّثاتی که از طرف بعضی عناصر به عمل می‌آید، اشعار می‌دارد: نامه‌هایی که تحت عنوان محفل بهائی‌ها به دوایر دولتی می‌رسد، به هیچ‌وجه رسمیّت ندارد و قابل جواب هم نیست. تظاهرات و تحریکاتی هم که از طرف این قبیل عناصر در مرکز یا شهرستان‌ها به عمل می‌آید جدّاً باید جلوگیری شود و محرّکین مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. در این زمینه دستور لازم به استانداران و فرمانداران مربوطه صادر خواهند فرمود.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت نامهٴ وزارت کشور برای اطّلاع و اقدام مقتضی به وزارت دادگستری [و] به شهربانی کلّ کشور فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

 

[دستنوشته ۱:] دبیران، ۲۹ اسفند ۱۳۲۸

[دستنوشته ۲:] در صورت تصویب صادر خواهد شد.

[دستنوشته ۳:] به امضای آقای نخست وزیر صادر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]