[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۴/۲۲۶۳؛ تاریخ: ۱۶ فروردین ۲۹؛ محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۱۹۹۵/ م/۱۷۱۶۴/ ن – ۲ اسفند ۲۸ راجع به قتل دکتر برجیس و تظاهرات و تشبّثاتی که از طرف بعضی عناصر به عمل می‌آید، اشعار می‌دارد: نامه‌هایی که تحت عنوان محفل بهائی‌ها به دوایر دولتی می‌رسد، به هیچ‌وجه رسمیّت ندارد و قابل جواب هم نیست. تظاهرات و تحریکاتی هم که از طرف این قبیل عناصر در مرکز یا شهرستان‌ها به عمل می‌آید جدّاً باید جلوگیری شود و محرّکین مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. در این زمینه دستور لازم به استانداران و فرمانداران مربوطه صادر خواهند فرمود.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت نامهٴ وزارت کشور برای اطّلاع و اقدام مقتضی به وزارت دادگستری [و] به شهربانی کلّ کشور فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۲۹ اسفند  ۲۸.

[حاشیهٴ ۲:] در صورت تصویب صادر خواهد شد.

[حاشیهٴ ۳:] به امضای آقای نخست وزیر صادر شد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]