[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ [ بدون شماره، تاریخ ۱۶/۵/۱۳۲۳ ]؛ محرمانه، مستقیم، فوری

 

ادارۀ کلّ شهربانی

در تاریخ ۱۳/۴/۲۳ بخش‌نامه‌ای به شمارۀ ۷۴۴ به طور محرمانه و مستقیماً به عنوان آقایان وزرا صادر گردید که چون طبق اطّلاع حاصله در بین مبلّغین بهائی و سردسته‌های آنها غالباً از مأمورین و مستخدمین دولت وجود دارد که عملیّات و مداخلهٴ آنان در شهرستان‌ها موجب پیش‌آمدهای سوء می‌گردد، طبق مادّهٴ ۸ قانون استخدام کشوری جدّاً از تبلیغات آنان جلوگیری نمایند. اینک نامه‌ای از محفل بهائیان رسیده است که بخش‌نامهٴ محرمانهٴ نخست وزیری را عیناً درج نموده و معلوم نیست به چه وسیله به دست آورده‌اند. رونوشت نامه و بخش‌نامه به ضمیمه فرستاده می‌شود که دستور فرمایید موضوع را به وسیلهٴ مأمورین مربوطه کشف نموده و نتیجهٴ تحقیقات را هر چه زودتر اطّلاع دهند.

نخست وزیر

 [حاشیهٴ ۱:] به عرض می‌رسد، با جلب توجّه عالی به گزارش معروضهٴ ضمیمه، در صورتی که اجازه فرمایند، این پیش‌نویس صادر می‌شود.

[حاشیهٴ ۲:] دبیران، ۱۶/۵/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]