[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره

ناحیه

شماره: ۹۳۹۳/۲

تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳

 

[آرم]

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

اداره برق و تأسیسات راه‌آهن

موضوع: برگ تقاضای شغل آقای عبدی ۳۲۶۴

بازگشت به نامه شماره / ۱۰۰۲ /[تاریخ:] ۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ عین برگ تقاضای شغل آقای نجاتعلی عبدی که ازلحاظ مذهب ناقص می‌باشد بضمیمه فرستاده میشود خواهشمند است با توجه بمندرجات نامه شماره ۵۸۱۷ -[تاریخ:] ۲۷ فروردین ۱۳۴۳ این اداره دستور فرمائید مشارالیها مذهب خود را که غیر از بهائی باشد بطور صریح تعیین و پس از تائید امضای او با ین اداره ارسال دارند تا جهت برقراری حقوق بازنشستگی وی به اداره بازنشستگی کل کشور فرستاده شود و در غیر اینصورت هیچگونه اقدام دیگری از طرف این اداره مقدر نخواهد بود.

از طرف رئیس اداره کل کارگزینی عباس جعفری

۱۷۷۰ [تاریخ:] ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳

رونوشت بانضمام عین تقاضا به آقای نجاتعلی عبدی ابلاغ میشود.

رئیس اداره برق و تأسیسات مهندس امین پور

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]