[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

(دولت علیه ایران)

 

[آرم]

 

وزارت داخله

 

۱۳۰۰؛ [ناخوانا]

 

طهران-----؛ بتاریخ ۲۲ [ناخوانا] ۱۳۴۰؛ اسم نویسنده-----؛ صادره رقمه

 

نمره کتاب ثبت: ۴۰۵۸؛ کارتن-----؛ دوسیه-----؛ ذکر نمره‌های قبل-----؛ شعبه تحریرات [ناخوانا]؛ ضمیمه-----

ارسال در ساعت اول عقرب ۱۳۰۰

 

 

خدمت آقای افاضت حضرت مستطاب تمدود النام حمدالله [ناخوانا] و المتین آقای حاجی [ناخوانا] محمد نجفی اصفهانی [ناخوانا] بعرض عالی رسید عین مراسله جناب مستطاب آقای ملا حبیب الله مجتهد کاشانی عیناً اعاده و خاطر محترم را مستحضر میدارد که راجع بمدرسه وحدت بشر در کاشان پاره اخبار رسیده بود بمجرد وصول اخبار تبلیغات محلی بحکومت کاشان در جلوگیری آماده شده مدرسه مزبور ورای [ناخوانا] مامورین وزارت جلیله معارف در تحت نظارت کامل گرفته معلمین و متعلمین مدرسه بر طبق دستور وزارت جلیله معارف احاله خواهند کرد ایام مرارت و اقامت سر آيد [ناخوانا]

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]