[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ: ۶ تیر ۱۳۲۶

شمارۀ: ۵۵۴۴

 

جناب آقای سعید سمیعی، استاندار استان دوّم

طبق گزارش بانک صنعتی و معدنی ایران، آقایان اعظمی، وطن‌دوست، یزدانی اخیراً در کارخانه‌های شمال اقدام به تحریکات سوء نموده و مردم را به بعضی اقدامات خلاف انتظار که موجب توجّه زیان و خسارت عمده به کارخانه‌ها و تقلیل درآمد حاصل از محصول آنها می‌باشد، تشجیع و تحریک می‌نمایند و شیخ جلال نام با اشاعهٴ بعضی مطالب در منبرها مردم را تهییج می‌نماید. لازم است فوراً در جلوگیری از اقدامات این اشخاص ، از هر عملی که موجب اخلال نظم و مورث تحریک و تهییج مردم و بعضی کارگران به بر هم زدن آرامش و انتظامات باشد، تصمیمات لازم و اقدامات مؤثّری نموده، نتیجه را اطّلاع دهند.

 

نخست وزیر

رونوشت در جواب نامهٴ شمارۀ ۱۳۶۸۰-۱۶ خرداد ۱۳۲۶ بانک صنعتی و معدنی فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]