[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

شماره  ۱۵ /۲۳۸۵ /۴۰

تاریخ ١٠ اردیبهشت ۵۸

پیوست

 

خانم شوق‌انگیز روحانی

پاسخ نامه مورخ ٢١ فروردین ۵۸ عنوان مقام محترم مدیر کل چون در برگ درخواست کار مذهب خود را صراحتاً بهائی اعلام داشته‌اید و یکی از شروط قانونی استخدام نداشتن فساد عقیده و دارا بودن یکی از ادیان رسمی است. لذا تغییر وضع استخدامی شما بهیچوجه و در تحت هیچ شرایطی در حال حاضر مقدور نمیباشد. ب

معزالدینی

رئیس کارگزینی کل آموزش و پرورش استان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]