[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر مخصوص شاهنشاهی

سواد: عریضه اطفال امین العلماء مقتول

مورخه: -----

نمره: -----

 

خاکپای مقدس اعلیحضرت قدر قدرت شهریاری ارواحنا و ارواح العالمین له الفداه

تصدق خاکپای فلک فرسای اقدست شویم. خانزادان دلیل را معلوم نیست که تا‌کنون از فاجعه قتل پدرمان امین العلماء بآن آستان مقدس اظهاراتی کردهاند که چگونه میرزا علیاکبر معروف اردبیلی باسم بابیّت جهال را ۲۱ ماه صیام تحریک و تهیج بقتل پدرمان نموده و این قضیه شب ۲۳ صیام با قتل کفیل و پدر ما امینالعلماء در دست حاجی آقا نام بقّال از خدام میرزا علیاکبر خاتمه یافت.

در این صغر سن ما را یتیم و بیپرستار گذاشتند این غائله مؤلمه در نتیجه اقدامات ریاست نظمیه اردبیل و فرمانده محترم قواء کشف و دوسیه مکمّل آن و فرماندهی و نظمیه موجود است میرزا علیاکبر اردبیلی که سالیان دراز استفاده از عهد انقلاب و بربریت کرده باستظهار اشرار ایلات مقاصد فاسدۀ خود را پیشرفت میداد ایندفعه اقتدارات دولت حاضره را حسّ نکرده مثل سابق در بالای منبر با کلمات ناشایست دولت را یاد کرده و مجلس شورایملی را با الفاظ زشت و القاب قبیح بروی [برای] عوام تذکر میداد تا باینوسیله در انظار از هیبت و عظمت دولت کاسته بر اقتدارات خود افزوده تأمین مالی آتیه خود را نماید.

مأمورین محترم نظامی و غیر نظامی در اردبیل از حرکات عنیف این شخص مفسّد ملّانما کاملاً مسبوقند پس از کشف چندین اقدامات بر علیه دولت و ملت که فعلاً این عنصر مضرّ عالم بشریت را از ادربیل تبعید کردند هرگاه مثل سوابق باز با دسایس و وسایط باز عودت آشیانۀ شرارت خود ننماید کانون فسادی را نه از اردبیل بلکه از تمامی نقاط آذربایجان مرفوع داشته فعلاً که قاتل معروض گرفتار و محبوس است و جمعی نیز از اشتراککنندگان را در قتل پدر ما کشفیات فرمودهاند از خاکپای اقدس اعلیحضرت شهریاری پدر حقیقی یتیمان مجازات مرتکبین را استرحام مینماید.

 

امضای اطفال امینالعلماء مقتول

 

[یادداشت زیر نامه]

سواد مطابق اصل است.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]