[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۷۶۲۳

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: ------

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: ------

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ------

پاکنویس کننده: [امضا]

 

تاریخ نوشتن: ۱۷ مرداد ۱۳۲۴

تاریخ پاکنویس: ۱۷ مرداد ۱۳۲۴

تاریخ ثبت: ۲۰ مرداد ۱۳۲۴

 

وزارت کشور

وزارت دادگستری

رونوشت تلگراف شماره ۱۳۱- ۱۴ مرداد واصل. از زابل با [ بهیار] اصغر میثاقی مستقیماً به آن وزارتخانه ارسال گردیده است، دستور فرمائید در این باب رسیدگی و اقدام مقتضی بعمل آورده و نتیجه را اطلاع دهند.

[امضا]

۱۷ مرداد ۱۳۲۴

 

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]