[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۱۲۰۷

تاریخ: ۴ مهر ۱۳۲۳

خیلی فوری

 

وزارت کشور

پیرو نامهٴ شمارۀ ۹۶۷۴ – ۱۴ شهریور ۱۳۲۳ راجع به تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود، اشعار می‌دارد: به امضای علی‌اکبر فروتن شرحی به شمارۀ ۱۱۲۹ – ۱۱ شهریور ۱۳۲۳ رسیده است که رونوشت آن لفّاً برای اطّلاع ارسال می‌شود. معلوم فرمایید نتیجهٴ رسیدگی بازرسان اعزامی چه بوده و برای استرداد اموال منهوبه چه اقدامی شده و ضمناً رونوشتی از گزارش‌های واصله برای آگاهی نخست وزیری ارسال دارند.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت مشروحه برای اطّلاع و اعلام نتیجهٴ اقدام به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

رونوشت به ضمیمهٴ رونوشت مشروحه به ادارۀ کلّ شهربانی ارسال و ضمناً اشعار می‌شود که با توجّه به قسمت اخیر مشروحهٴ ضمیمه، معلوم نمایند موضوع تصرّفات مالکانهٴ مأمورین شهربانی شاهرود در اموال غارت‌شدگان چه بوده و برای تعقیب و تنبیه مرتکبین چه اقدامی شده است.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۲۳ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] تهیّه شد، ۱ مهر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]