[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ریاستوزراء

مورخه: اول برج عقرب- --- ۱۲۳

ضمیمه:-------

 

وزارت جلیله معارف و اوقات و صحیه

راجع به مدرسه وحدتبشر کاشان و غائله که در اطراف قضیه در شرف ظهور بود در تعقیب اقداماتی که برای رفع این گفتگو بعمل آمده تلگرافی از حکومت کاشان رسیده و اطلاع میدهد که بالنتیجه رفع غائله شده و مدرسه مزبوره مفتوح گردیده است سواد تلگراف حکومت نیز برای مزید اطلاع آن وزارت جلیله لفاً ارسال گردید.

از طرف رئیسالوزرا

[مهر و امضا]

 

[مهر با نوشته های زیر در بالای صفحه]

ورود بتاریخ: برج عقرب ۱۳۰۰

نمره: ۳۶۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]