[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی و گذرنامه

دایره: ----- شعبه: -----

 

شماره عمومی: ۵۵۱

شماره خصوصی: ۲۲۱۹

جزوه دان: -----

پرونده : ۲۹/ ۴

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: دارد

پاکنویس کننده: ۳/ ۲۵

تاریخ پاکنویس: ----- ماه تاریخ ثبت: ----- ماه تاریخ تحریر: ----- ماه تاریخ خروج: ----- ماه-----۱۳۲

 

فرمانداری آباده

از آباده گزارشی بامضای آقای شریف‎الواعظین آبادۀ دایر بر پارۀ حرکات بهائیها در آباده و گماردن نگهبان در مدخل مسجد رسیده که رونوشت آن تلواً فرستاده میشود که قدغن نمائید

بنحو مقتضی از اینگونه کشمکشهای مذهبی جلوگیری نموده و اشخاصی را که مرتکب عملیات خلاف نظم میشوند طبق مقررات تعقیب نمایند.

وزیر کشور

[امضاء] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]