[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۲۳

شماره: ۹۲۴۱ / س ۸۰۴۹۳

پیوست: ------

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی و گذرنامه

دایره: ------

 

نخست وزیری

پاسخ مرقومه شماره ۱۶۰۱۹- ۲۸ آذر ۱۳۲۳ در موضوع قتل اسدالله نادری معروض ميدارد که شرح لازم به فرمانداری شاهرود نوشته شد و متذکر گردید که نسبت به تعقیب جریان بوسیله مراجع صلاحیتدار قانونی اقدامات مقتضی را معمول و نتیجه را گزارش دهند.

از طرف وزیر کشور

[امضاء]

 

[مهر]

ورودیه به دفتر

شماره: ۲۰۷۷۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]