[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره کتاب: -----

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

سنه: ----- ۱۳۰

 

از: طهران به: اردبیل

نمره قبض: ۴۰۱۳

نمره تلگراف: ۱

عدد کلمات: ۱۰۶

تاریخ اصل: ۲۲ خرداد ۱۳۰۶

توضیحا ت: -----

تاریخ وصول: روز ۲۴ ماه خرداد ۱۳۰۶

اسم گیرنده: -----

 

خدمت جناب مستطاب حجةالاسلام آقای آقا میرزا علیاکبر مجتهد دامت برکاته مدلول تلگراف جناب مستطابی که بوسیله حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج امام جمعه خوئی داماله برکاته الحالیه در تشکر الطاف شاهنشاهی بریاست جلیله وزراء عظام مخابره فرموده بودید بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه رسیده خاطر خطیر همایونی از مراتب دعاگوئی جناب مستطابعالی قرین خورسندی و در ضمن تبلیغ عواطف مخصوصه شاهانه خاطر شریف را مستحضر میدارد که همم عالیه خسروانه همواره بتعظیم شعائر اسلامیه و ترویج احکام شرع مطاع فرمائیه علمای اعلام معطوف بوده و خواهد بود ۱۰۰۹[۱]

وزیر دربار پهلوی تیمور تاش [مهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.