[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

اداره دفتر کل وزارتی

دایره: -----

 

ن- ۱۴۲

تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۲۹

شماره: ۲۷۴۷

پیوست: -----

 

محرمانه

جناب آقای نخستوزیر

در پاسخ مرقومه شماره ۴ / ۲۲۶۳ - ۱۶ فروردین ۱۳۲۹ راجع بقتل دکتر برجیس باستحضار خاطر عالی میرساند. طبق سوابق موجود پرونده امر از دادسرای کاشان با صدور کیفرخواست بدادگاه جنائی تهران فرستاده شده و در جریان رسیدگی است نتیجه اقدام بعداً باستحضار خواهد رسید.

وزیر دادگستری

[امضا]

 

شماره: ۴ / ۱۹۷

بتاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]