[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

اداره دفتر کل وزارتی

دایره: -----

 

ن_۱۴۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۲۸

شماره: ۵۱۵۲۱

 

جناب آقای نخستوزیر

در پاسخ مرقومه شماره ۲۲۱۴ بتاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ راجع بقتل دکتر برجیس در کاشان باستحضار خاطر عالی میرساند، جریان قضیه بهنحوی است که ضمن نامه شماره ۴۹۳۸ بتاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۲۸ معروض گردیده است.

از طرف وزیر دادگستری

[امضا]

 

[مهر:]

ورود به دفتر هیئت وزراء

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۲۸

شماره: ۴/ ۲۴۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]