[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

اداره دفتر کل وزارتی

 

نمونه: ۱۴۵

بتاريخ ۲۴ مرداد ۱۳۱۸

شماره: ۸۱۶۵ - م

پيوست: عريضه

 

جناب آقای نخست وزير

 

در پاسخ نامه شماره ۵۷۳۷ مورخه ۱۶ مرداد ۱۳۱۸ متضمن عريضه لقا طاهری زاده مالميری دائر باينکه شوهرش باتهام شرکت در قتل تعقيب و توقيف شده است با اعاده عريضه مشاراليها معروض ميدارد – جريان قضيه همان است که من شماره ۶۲۵۷ - م مورخه ۱۵ مرداد ۱۸ [۱۳۱۸] بعرض رسيده و شوهر شاکيه از جمله کسانی است که باتهام شرکت در قتل محمدعلی فخار و سوزاندن جسد مقتول تعقيب و ادعانامه عليه او تنظيم و بدادگاه جنائی تهران فرستاده شده است.

 

وزير دادگستری [مهر] و [امضاء]

 

[يادداشت زير نامه]

[شماره] ۶۵۲۰

[تاريخ] ۲۷ مرداد ۱۸ [۱۳۱۸] 

 

بايگانی

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]